Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

หนังสือรับรองPhysician's Desk Reference (PDR)

วันที่: 28-09-2013

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

 

……….4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รวมเอา

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและโมเลกุลของนาโนแฟกเตอร์ ซึ่งถูกสกัดมา

 

จากหัวน้ำนมของวัว(colostrum) รวมถึงไข่แดงของไก่ ซึ่งสารดังกล่าวช่วยในเรื่องข้อมูลของ

 

สิ่งแปลกปลอม(antigen)แล้วยังช่วยในเรื่องการส่งเสริมและรักษาสมดุลย์ของระบบภูมิคุ้มกัน

 

ลักษณะทางวิชาการ

 

……….ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์(Transfer Factor) เป็นสารโมเลกุลที่ทำหน้าที่ติดต่อและ

 

สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมระหว่างเซลล์  ซึ่งถ่ายทดทอดจากผู้ให้(donor)ไปสู่

 

ผู้รับ(recipient) ได้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์นี้จะสนับสนุนกิจกรรมทางภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบ

 

ภูมิคุ้มกันแบบ cell-mediated immunity(CMI) ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำหน้าที่นำข้อมูล

 

เฉพาะที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมจากการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกัน  ถูกสร้างมาจากเซลล์เม็ด

 

เลือดขาวชนิด Mononuclear ซึ่งมีความสามารถในการจดจำสิ่งแปลกปลอมและกระตุ้นเซลล์ที่

 

ทำหน้าที่ในด้านภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ตอบสนองอย่างมีแบบแผน

 

……….ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  รวมถึงของมนุษย์  เป็นสารโมเลกุล

 

ที่มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 3,500-10,000 ดาลตัน(Daltons) และเป็นสายโพลีเปบไทด์ที่

 

ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 40-44 ตัวต่อกัน  ที่มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันเป็น

 

ช่วงๆ(conserved region และ variable region) จากหลักการทางชีววิทยาโมเลกุล 2 ส่วนนี้

 

มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับแอนติบอดี้(antibody) อย่างไรก็ตามการทำงานของทรานสเฟอร์

 

แฟกเตอร์  จะทำหน้าที่ในด้านระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านระดับเซลล์ (cell mediated

 

munity,CMI)และกิจกรรมทางภูมิคุ้มกันที่ไม่จะเพาะ(non-specific immunological activity)

 

ซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการทำงานของแอนติบอดี้  ขนาดของโมเลกุลที่เล็กกว่า

 

3,500 ดาลตัน จะช่วยปรับสมดุลการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน  แต่มันจะไม่ถ่ายทอด

 

ภาวะภูมิแพ้แบบช้า(delayed – type hypersensitivity)หรือปฏิกิริยาตอบสนองทาง CMI

 

……….4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้มาจากการกรองแบบละเอียด ของหัวน้ำ

 

นม(colostrum)และจากไข่แดง  สำหรับโมเลกุลที่ได้มาจากการกรองอย่างละเอียดและถูกฉีด

 

ให้เป็นละอองฝอยรวมถึงทำให้แห้งของหัวน้ำนมของวัวประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ประเภท 

 

คือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ที่มีอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรองแบบละเอียด  ซึ่งมีน้ำหนัก

 

โมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดาลตัน  และโมเลกุลนาโนแฟรกชั่น  ซึ่งมีอยู่ใน

 

ของเหลวที่ผ่านการกรองแบบนาโนและมีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,500 ดาลตัน

 

 

……….ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1949 โดย Dr. H.Sherwood

 

Lawrence ผู้ที่แสดงให้เห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านระดับเซลล์(CMI)สามารถส่งต่อไปยัง

 

บุคคลอื่นได้  โดยการใช้สารโมเลกุลขนาดเล็กที่ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีชื่อว่า

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถถ่ายทอด DTH ของรูปแบบที่

 

เฉพาะจากบุคคลที่มีผลทดสอบทางผิวหนังเป็นบวกไปยังบุคคลที่มีผลทดสอบทางผิวหนังเป็น

 

ลบได้  และในเวลาต่อมาบุคคลนั้นจะกลับมีผลการทดสอบทางผิวหนังเป็นบวกต่อแอนติเจน

 

นั้นๆได้  ในการศึกษาต่อๆมาในปี 1955เขาได้แสดงให้เห็นว่า DTH สามารถถูกถ่ายทอดได้

 

อย่างต่อเนื่อง  ครั้งแรกจากบุคคลที่มีผลการทดสอบทางผิวหนังที่เป็นบวกไปยังผู้ที่มีผลการ

 

ทดสอบทางผิวหนังที่เป็นลบผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นบวกได้  จากนั้น 6 เดือนต่อมาเขาผู้นั้น

 

สามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นต่อไปได้อีกเช่นกันได้มรการพิสูจน์ว่า Transfer Factor lมารถ

 

ถ่ายทอดปฏิกิริยาตอบสนองทาง CMIหรือDTHจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้)ซึ่งในช่วง

 

เวลานั้นแอนติบอดี้อยู่ในความสนใจของการวิจัยทางภูมิคุ้มกัน  และส่วนน้อยถูกรับรู้ถึงความ

 

สำคัญของDTH รวมทั้งในส่วนของ T-cell ที่มีต่อการตอบสนองขงอภูมิคุ้มกัน ทรานสเฟอร์

 

แฟกเตอร์ สนับสนุนการมีสุขภาพดีผ่านระบบภูมิคุ้มกันแบบ CMI ซึ่งทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์นี้

 

เป็นส่วนประกอบของนมน้ำเหลือง  ที่เป็นอาหารมื้อแรกสำหรับทารก  สารประกอบนี้ช่วยเชื่อม

 

ต่อช่องว่างรุ่นสู่รุ่นโดยผ่านทางCMI จากมารดาสู่ทารกแรกเกิด

 

การศึกษานำร่องเกี่ยวกับสารคัดหลั่ง IgA ในน้ำลาย


……….จากการศึกษานำร่องในมนุษย์จำนวน 21 ที่ได้รับ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-

 

แฟกเตอร์  ฟอร์มูล่า  ในปริมาณ 2 แคปซูลต่อวัน  นานติดกัน 2 สัปดาห์  และได้รับ 4ไล้ฟ์

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์  ฟอร์มูล่า  ในปริมาณ 60 มิลลิลิตรต่อวัน 

นาน 2 สัปดาห์  รวมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  จากนั้นนำน้ำลายมาตรวจวัดปริมาณของ IgA

 

ด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป Salimetrics(salivary IgA assay Kit) ผลการศึกษาพบว่าทุกคนที่ได้รับ

 

ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ IgA เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรับประทาน

 

 

การศึกษาเพื่อการมีสุขภาพดี


……….การศึกษาหนึ่งที่ได้ดำเนินการกับนักศึกษาวิทยาลัย 30 คนพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการ

 

บริโภคทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 15 หรือ 30 วันตามปริมาณแนะนำบนฉลากช่วยในการดูแล

 

สุขภาพ  และการรับประทานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 วันนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพดีที่

 

ยาวนานกว่า  การรับประทานเพียง 15 วัน

 

การศึกษาเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว


……….มีงานวิจัย 2 งานที่ได้ศึกษาผลของ4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ต่อการมีอายุยืนยาว 

 

โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาในหนูทดลอง  ที่ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 20 ตัว  โดยกลุ่ม

 

หนึ่งได้รับการฉีด Transfer Factor ในปริมาณ 4 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม  โดย

 

ระหว่างการศึกษาในแต่ละกลุ่ม  ส่วนสูง  น้ำหนักและอุณหภูมิในลำไส้ไม่มีความแตกต่างกัน 

 

แต่พบว่ากลุ่มที่ได้รับ Transfer factor สารบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกันในเลือดดีขึ้น  ความ

 

แข็งแกร่งดีขึ้น(ใช้เครื่องวัดกำลัง,ใช้ช่วงเวลาในการห้อยโหน) และ  ภาวการณ์โตของต่อม

 

น้ำลายที่ถูกกระตุ้นด้วยสาร Isoproterenol ลดลง

 

การศึกษาในคนสูงอายุจำนวน 11 ราย อายุระหว่าง 55-73 ปี  โดยได้รับ Transfer Factor ใน

 

ปริมาณ 3 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ในเวลา 6 สัปดาห์  พบว่าหลายตัวแปรทาง

 

สถิติมีค่าที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  กล่าวคือ ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ  การได้ยิน  การ

 

ทางตัว  ความจุปอด  การควบคุมการหายใจ  และค่าทางจิตใจบางอย่างดีขึ้น  เหมือนมีอายุ

 

น้อยกว่าความเป็นจริงถึง 4 ปี

 

ความปลอดภัย


……….จากการศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง  ด้วยการประเมินเป็นเวลานาน

 

ถึง 14 วัน  ด้วย 4ไล้ฟ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ครั้งเดียว  ในปริมาณที่ให้สูงถึง 2,000

 

มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในหนูทดลองตัวเมียจำนวน 5 ตัว ผลการศึกษาไม่พบว่ามี

 

หนูตายหรือมีอาการทางคลินิกใดๆที่แสดงถึงความเป็นพิษเกิดขึ้น  น้ำหนักตัวไม่มีความแตก

 

ต่างกันและไม่พบว่าเนื้อเยื้อมีการตายเกิดขึ้น  ดังนั้นพิษในระยะเฉียบพลันถูกพิจารณาว่าอาจ

 

เกิดขึ้นในปริมาณที่มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตั้งแต่มีการค้นพบ

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์( Transfer Factor) ในปี ค.ศ.1949  ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้

 

หรือผลข้างเคียงใดๆจากการใช้เวลานานถึง 10 ปีหรือมากกว่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good