Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประโยชน์และเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

วันที่: 16-02-2014

 

 

  

 

 

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ช่วยมนุษย์ ได้อย่างไร?

……….Transfer Factor มีผลในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน  หากแต่ว่าคุณสมบัติที่

ทำให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรอื่น ๆ คือองค์ประกอบของส่วน

การทำงานใน Transfer Factor  ที่แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ “ตัวกระตุ้น” “ตัวแยกแยะ”

และ “ตัวยับยั้งการทำงาน”  ของระบบภูมิคุ้มกันในเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราต้องต่อสู้

กับสิ่งแปลกปลอม ให้กับร่างกายจึงเปรียบเทียบหน้าที่สามส่วนการทำงานนั้น  ได้

เสมือนกับการทำหน้าที่ของเหล่าทหารดังนี้

 

 “ตัวกระตุ้น” (Inducer) ทำหน้าที่เปรียบเสมือนจ่าทหารที่คอยฝึกฝนการทำลายล้าง 

คือจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

แต่ไม่ระบุว่า ให้ทำลายใคร

 

 “ตัวแยกแยะ” (Antigen Specific) เปรียบเสมือนใบประกาศจับ, ภาพถ่าย, ลายพิมพ์

นิ้วมือ ฯลฯ ที่จะช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายการโจมตีได้ถูกต้อง ในทางเดียวกันสิ่ง

แปลกปลอมชนิดหนึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งตัวแยกแยะ

 

“ตัวยับยั้งการทำงาน” (Suppressor) เปรียบเสมือนนักการเมืองที่คอยประกาศว่า

สงครามสิ้นสุดแล้ว และคอยยุติการปฏิบัติการ หากปราศจากสิ่งนี้แล้วนั้นจะเกิดการ

ทำลายล้างที่มากเกินไปและความเสียหายที่เกินขอบเขต อันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ

อันเป็นที่มาของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่นอาการภูมิแพ้ เป็นต้น  ไม่เหมือนกับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทต่างอื่น ๆ ที่นำเสนอเพียงส่วนประกอบสำหรับการ

ทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

 

การทำงานของ Transfer Factor มีความฉลาดที่มุ่งเน้นในการ “ให้ข้อมูล” “สอน” และ

“อบรม” ระบบภูมิคุ้มกันให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความถูกต้องที่สุด  ด้วย

เหตุนี้เอง Transfer Factor จึงเป็นหลักการที่นำสมัยที่สุดในการเสริมสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกัน


ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ : ครูภูมิคุ้มกันของสามอาร์ (Three R’s)

 


……..เมื่อจุลินทรีย์ผู้บุกรุกโจมตีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะต้องมีความคล่องตัวใน

กระบวนการสามอาร์ ดังนี้ :

 

ทำความรู้จัก (TECOGNIZE) – โต้ตอบ (REACT) – จดจำ (REMEMBER)

 

…….เพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและการทำหน้าที่ระดับที่เหมาะสม ระบบภูมิคุ้มกันต้องทำ

สิ่งต่อไปนี้
 

ทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพว่ามันเป็นอะไร?

 จัดการและเตรียมพร้อมที่จะโจมตีสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น ๆ ให้สิ้นซาก
 

จดจำรูปแบบของสารแอนติเจนของสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพนั้น ๆ เพื่อที่ว่าคราว

ต่อไปที่มันบุกรุกเข้ามาอีกจะได้ทำการตอบโต้กลับได้ทันที

 

……ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะส่งระบบการข่าวสารภูมิคุ้มกันที่เข้มข้นในปริมาณที่สูง

ซึ่งได้รับการออกแบบมาตามธรรมชาติเพื่อส่งผ่านโปรแกรมของภูมิคุ้มกันที่วิกฤติจาก

สิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะประทับรอยเป็นรหัสใช้

เพื่อการจดจำที่มันต้องการบนระบบภูมิคุ้มกันเกิดใหม่เพื่อบ่งชี้สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ซึ่งเป็นบุกรุกที่เป็นศัตรูตัวฉกาจ

……สรุปง่ายๆ ก็คือทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือโมเลกุลขนาดเล็กทีช่วยส่งข่าวสารทาง

ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจากกรดอะมิโนที่ต่อเนื่องกันโดยส่งผ่านสัญญาณภูมิคุ้มกันระหว่าง

เซลล์ภูมิคุ้มกันด้วยด้วยกัน กล่าวคือนัยหนึ่งก็คือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำหน้าที่ให้

ความรู้กับเซลล์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอันตรายในปัจจุบัน

ด้วยกระบวนการพิเศษและผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว ปัจจุบันสามารถสกัดทรานสเฟอร์

แฟกเตอร์ เข้มข้นด้วยการ “ยกระดับ” น้ำนมเหลืองของวัวด้วยการเก็บสะสมและนำ

เสนอในรูปของสารสกัดเข้มข้นที่บริสุทธิ์และทรงพลัง LifeTogether Building People


 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยเร่งความเร็วของขั้นตอนการทำความรู้จักที่สำคัญ
 

……….คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดของสิ่งแปลกปลอมผู้บุกรุกคือช่วง

เวลาที่เราเริ่มมีอาการแย่ลงแล้ว? จึงเป็นที่มาของเหตุผลว่ายิ่งทำความ

รู้จักผู้บุกรุกได้เร็วเท่าไร อาการเจ็บป่วยก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้น

……….การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มทีต้องใช้เวลาถึงสิบ สี่วัน

จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงผลกระทบของการ

“แสดงการต่อสู้” กับการติดเชื้อ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถ “เหนี่ยวนำ” หรือเร่ง

อัตราช่วงเวลาแห่งการทำความรู้จักนั้นให้เร็วขึ้นได้ วารสารการบำบัดทางชีวภาพ

(Biotherapy) รายงานว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถกระตุ้นการตอบสนองให้เกิด

ขึ้นภายในเวลาน้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

……….จึงเป็นอันชัดเจนว่า ถ้าเราเพิ่มเติม ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เข้าไปในคลัง

สรรพาวุธภูมิคุ้มกันของเรา การส่งผ่านข้อมูลจากเซลล์สู่เซลล์ก็จะเพิ่มขึ้น คุณจะเห็นไ

ด้ว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะทำงานสอนเซลล์ภูมิคุ้มกันใหม่ ๆ เกี่ยวกับภัยคุกคาม

เก่า ๆ ที่ผ่านมา ผลก็คือ เราสามารถพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและมี

ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นโดยมี ศักยภาพที่จะต่อสู้กับการจู่โจมทำร้ายร่างกายได้อย่างต่อ

เนื่อง

……….ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะกระตุ้นความสามารถระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้

ทำความรู้จักและตอบโต้กับสาร แอนติเจนต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งยังจัดเป็นสาร

ธรรมชาตและทำงานด้วยการ “สอน” ระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้สามารถแยกสารจากสิ่ง

แปลกปลอมต่างๆ ที่เข้ามาโจมตีร่างกายของคุณทุก ๆ วัน

……….“สิ่งที่เราได้ค้นพบคือบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วต้นกาลเวลา เป็นสิ่งที่เรากลับ

มองข้ามจากม่านบังตาทางวิทยาศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง มีบางสิ่งบางอย่างในนม

น้ำเหลืองของวัวที่สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพดี ขึ้นได้”


ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ช่วยย่นระยะเวลาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันให้สั้นขึ้น
 
……….การทำงานอันโดดเด่นของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยให้การตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามได้เร็วขึ้น ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำแบบนั้นได้อย่างไร?

สิ่งต่อไปนี้จะแสดงภาพให้เห็นว่าทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยเร่งการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไร?
 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะดาวน์โหลดข้อมูลพิเศษเก็บเข้าสู่ธนาคารความทรงจำของ

ภูมิคุ้มกัน  เพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรง เราต้องเริ่มต้นที่การดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง  เพราะ

ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง คือเกราะป้องกันสุขภาพ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177

 

 

เรามีวิธีที่ทำให้ทุกท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาประหยัดสุดสุด

โทรสอบถามได้ที่ 

ปวันรัตน์ Line ID : 4life4good

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good